Algemene voorwaarden

1. Bevestiging van orders

Onze firma is alleen gebonden door onze schriftelijke bevestiging.

2. Leveringstermijn

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling is er geen bindende leveringstermijn. Alle onvoorziene omstandigheden welke de verzending vertragen of belemmeren zowel in onze magazijnen, als bij onze leveranciers dienen beschouwd te worden als gevallen van overmacht, dewelke ons van rechtswege ontslaan van elke verbintenis en verantwoordelijkheid.

3. Klachten

De klachten wegens een andere reden dan de verborgen gebreken zijn van nul en gener waarde indien ze niet binnen acht dagen na ontvangst van de levering schriftelijk worden uitgebracht.
In geval van verborgen gebreken kan onze firma enkel maximaal gehouden zijn tot terugbetaling van de waarde van de verkochte goederen.

4. Aansprakelijkheid

Onze firma verwerpt iedere aansprakelijkheid die geen betrekking heeft op de eigenlijke levering van de bestelde materialen. Dit sluit iedere verantwoordelijkheid uit omtrent adviezen, concepten en plaatsen van de geleverde waren.

5. Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar tenzij uitstel wordt toegestaan. De betaling dient dan te geschieden binnen dertig dagen ten zetel van de verkoper te 2100 deurne (antwerpen). Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee, van rechtswege én zonder ingebrekestelling een intrest van 1 % per maand te betalen, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Ingeval op de vervaldag van de factuur de betaling niet plaats heeft, behoudt de leverancier zich het recht voor, over te gaan tot de vordering van de hoofdsom verhoogd met de intresten en de kosten.

Indien een vervallen factuur onbetaald blijft binnen een termijn van vijftien dagen na verval van de factuur, zal de koper een vergoeding verschuldigd zijn die 20% beloopt van het bedrag dat onbetaald bleef na het verstrijken van de voornoemde termijn, zulks met een minimum van 75 eur. De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorziene verwijlintresten te betalen.

Deze vergoedingen zijn verschuldigd zonder dat enige in morastelling door onze firma dient te geschieden.

6. Prijs

De orders worden aanvaard onder de voorwaarden dat de prijzen en/of kortingen en/of verkoops-voorwaarden te allen tijde dor ons gewijzigd kunnen worden. Bij facturering van leveringen beneden de 24,79 eur exclusief btw zal een administratiekost van 6,20 eur per factuur aangerekend worden.

7. Schorsing en annulering van het contract

De niet-uitvoering door de koper van zijn verplichtingen, voortspruitende uit het onderhavig contract of uit een ander contract tussen dezelfde partijen, schorst van rechtswege de uitvoering van de verbintenis van de verkoper. Daarenboven heeft de verkoper in dit geval, na ingebrekestelling per aangetekende brief die na vijftien dagen zonder gevolg is gebleven, het recht het onderhavige contract of deze nog bestaande gedeelten te annuleren, onverminderd zijn recht op schadeloosstelling.

8. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over, nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan.

De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen, op geen enkele wijze beschikken. Meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

De koper draagt wel het risico van bewaring en bewaking, zelfs indien de goederen zouden tenietgaan door overmacht.

9. Inpandgeving

Conform art. 2075 BW verpandt de klant hierbij eveneens al zijn huidige en toekomstige vorderingen op derden aan de verkoper.

10. Bevoegde rechtbank

De verkoper behoudt zich het recht voor ieder geschil, voortvloeiende uit het onderhavige contract, voor te leggen aan de rechtbank van zijn rechtsgebied.

11. Afwijking

Het uitgeven van een handelseffect of elke andere regeling brengt aan de bedingen van het onderhavig contract, noch een vernieuwing noch een afwijking.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze systemen en installaties voor regenwaterrecuperatie, heeft u advies nodig of wilt u een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten helpen u met veel plezier verder.